เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ สลิป กระดาษใบเสร็จ กระดาษความร้อน ลิ้นชักเก็บเงิน เคริ่องอ่านบาร์โค้ด เครื่อง POS จอสัมผัส Online
 
ค้นหา
ตัวกรอง
ปิด

นโยบายคุณภาพ/สิ่งแวดล้อม

เรื่อง “ประกาศ นโยบายคุณภาพ และ นโยบายสิ่งแวดล้อม ของบริษัท ในระบบ

ISO 9001:2008 และ ISO 14001:2004

 

                ผู้บริหารของบริษัทได้กำหนดนโยบายคุณภาพและนโยบายสิ่งแวดล้อมโดยเนื้อหาได้แสดงถึงความเหมาะสมกับจุดประสงค์ด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อมของบริษัทและแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ และมีการปรับปรุงการจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

นโยบายคุณภาพ

สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า พัฒนาบุคลากร    แน่นอนในคุณภาพ

วัตถุประสงค์คุณภาพ

 1.  เพื่อเพิ่มการเรียนรู้ให้กับบุคลากรของบริษัท ฯ

2.  เพื่อให้การจัดเก็บมีความถูกต้อง และมีความพร้อมในการใช้งาน

3.  เพื่อให้ส่งสินค้าได้ตรงเวลาที่นัดหมายกับลูกค้า

4.  เพื่อตรวจวัดความพึงพอใจและความคาดหวังของลูกค้ารวมถึงลดข้อร้องเรียนจากลูกค้า

นโยบายสิ่งแวดล้อม

บริษัท  มีความมุ่งมั่นในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ รวมถึงข้อกำหนดต่างๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อม

2 ควบคุมและป้องกันมลพิษที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของบริษัทฯ ได้แก่ น้ำเสีย ของเสีย

3. ลดปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

4. ทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง


ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  1 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2555


กรรมการผู้จัดการ