ค้นหา
ไทย
สินค้าตามประเภท
  เมนู ...ปิด

  เครือข่าย/ข้อมูล

  อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กล่าวเบื้องต้น มีดังนี้

  การ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย (Network Interface Card)

  • แผงวงจรสาหรับใช้ในการเชื่อมต่อสัญญาณของเครือข่ายทั้งแบบ ใช้สายและแบบไร้สาย มีหน้าที่แปลงสัญญาณจากคอมพิวเตอร์ ส่งผ่านไปตามสายนาสัญญาณ ทาให้คอมพิวเตอร์ในเครือข่าย แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันได้   

  สายสัญญาณหรือสายเคเบิล สายเคเบิลที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์โดยเสียบสายเข้าที่ การ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายของแต่ละเครื่อง ซึ่งสายที่นิยมใช้ในปัจจุบัน มีดังนี้

  • สายโคแอ็กเชียล (Coaxial) คือ สายเดียวที่มีเปลือกเป็นสายโลหะถัก เพื่อป้องกันคลื่นรบกวน มีทั้งแบบเปลือกบางและเปลือกหนา
  • สาย UTP (Unshielded Twisted Pair) คือ สาย ขนาดเล็ก คล้ายสายสัญญาณโทรศัพท์ มีสายทั้งหมด 4/คู่ 8/เส้น ตีเกลียวเป็นคู่เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวน
  • สาย STP (Shielded Twisted Pair) คือ สายขนาด เล็ก คล้ายสายสัญญาณโทรศัพท์ มีสายทั้งหมด 4/คู่ 8/เส้น ตี เกลียวไขว้กันแบบสาย UTP แต่มีฉนวนหุ้มเพื่อป้องกัน สัญญาณรบกวน ใช้กรณีเชื่อมต่อระยะทางไกลๆ
  • สายใยแก้วนาแสง (Fiber Optic) คือ สายที่ใช้ส่ง สัญญาณด้วยแสง ข้อดีคือส่งสัญญาณได้ระยะทางไกลๆ โดยไม่มี สัญญาณรบกวน •

  สวิตซ์ (Switch)

  • อุปกรณ์เชื่อมต่อที่ใช้เป็นศูนย์รวมและกระจายสัญญาณใน ระบบเครือข่าย เพื่ออานวยความสะดวกในการเชื่อมต่อของ เครือข่ายแบบดาว

  โมเด็มเราเตอร์ หรือ DSL (Digital Subscriber Line) Modem Router

  • อุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมโยงหลายๆ เครือข่ายหรืออุปกรณ์หลายๆ ตัวเข้าด้วยกัน ดังนั้นจึงมีเส้นทางเข้าออกของข้อมูลได้หลาย เส้นทาง และแต่ละเส้นทางอาจใช้ เทคโนโลยีเครือข่ายที่แตกต่าง กัน ซึ่งตัวอุปกรณ์จัดเส้นทางนี้ จะทาหน้าที่หาเส้นทางที่ เหมาะสมให้ เพื่อให้การส่งข้อมูลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  ค้นหาซ้ำ